تبلیغات
محب الحجه - احادیث امام جعفر صادق (ع) (سری 3)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

عقل و علم

 • امام صادق (ع) فرموده اند : مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی ، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تجربه و علم

 • امام صادق (ع) فرموده اند : انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیّات خود را بخاطر میسپارد و عملاً به کار می بندد و اگر یک بار اشتباه کرد دوبار آنرا تکرار نمی کند.

منبع : تحف القول ،ص96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعلیم و تعلّم

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد : یا عالم یا محصّل . کسی که چنین نباشد در انجام وظیفه کوتاهی کرده وخودداری از اداءِ وظیفه ، تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود.

منبع : بحار ، جلد 1، ص55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طالبان علم

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : طالبان علم، سه گروه اند و تو آنان را به ذات و صفاتشان بشناس : گروهی برای کارهای جاهلانه و بحث های خصومت آمیز درس می خوانند . گروهی برای گردن فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند ، و گروه سوّم ، علم را برای فهمیدن و تعقّل کردن فرا میگیرند.

گروه اول با سخنان خود مردم را می آزارند و در بحث های علمی مجادله و لجاجت میکنند ، اینان درس میخوانند تا در مجلس عمومی با حضور مردم سخن علمی بگویند ، معلومات خود را به رخ این و آن بکشند و با نیروی دانش دیگران را شکست دهند و برتری خود را اثبات نمایند.

گروه دوم وقتی بااقران و امثال خود مواجه می شوند ، تکبّر می کنند و بر اثر غرور علمی ،آنان را با دیده ی تحقیر می نگرند و موقعیکه با ثروتمندان پست تر از خود بر خورد مینمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملّق می گویند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره مند کردند.

واضح است که تنها گروه سوّم در تحصیل علم ، هدف صحیح و منزّه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی نائل گردند، ولی گروه اوّل و دوّم گرچه درس می خوانند و از پی تحصیل علم می روند امّا اخلاق بد و رفتار ناپسندشان سدّ راه سعادت آنها است و نمی توانند از معلومات خویش به شایستگی استفاده نمایند.

منبع : کافی ،جلد1،ص49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اجتماع و تحصیل علم

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : کسیکه تحصیل علم می کند برای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید ، یا به جنگ بی سوادان برود و آنان را شکست دهد ، یا آنکه به وسیله ی علم ، مردم را به خود متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم ، جایگاه چنین انسانی از آتش خواهد بود.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص322

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انگیزه های دشمنی

 • امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده است : با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی راکه از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع : تحف العقول ،ص304

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوست مال اندیش

 •  امام صادق (علیه السّلام) به بعضی از اصحاب خود فرمود : دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن آن سرّی که اگر به فرض دشمنت بداند بتوزیان نمی رساند ، زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن تو گردد.

منبع : امالی صدوق ،ص397

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دشمنان

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده : خداوند ،پیر نادان ،ثروتمند ستمکار، و فقیر متکبّر را دشمن دارد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص31

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده : کسیکه بذر دشمنی و عداوت در دل مردم بکارد ، سرانجام کِشته ی خود را درو خواهد کرد.

منبع : کافی 2 ،ص302

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آغاز خلقت دنیا

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : ایّام زندگی سه روز است : اوّل روزیکه گذشته است و برگشت ندارد، دوّم روز موجود است که مردم در آن قرار دارند و در اختیار آنهاست ، باید آنرا مغتنم شمارند و از آن استفاده نمایند ، سوّم فردائی است که نیامده و تنها آرزوی آنرا در دست دارند.

منبع : تحف العقول ،ص324

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دنیا پرستها

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : کسیکه به دنیا دل بسته و در بند علاقه اش اسیر است همواره گرفتار سه حالت روحی است : غصّه و اندوهی که هرگز از صفحه ی دلش زدوده نمی شود ، آرزوئی که هرگز برآورده نمی گردد، و امیدی که هرگز به آن دست نمی یابد.

منبع : کافی ، جلد 2،ص320

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دنیای مشروع

 • مردی با نگرانی به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد : به خدا قسم ما سخت گرفتار دنیا طلبی شده ایم و دوست داریم که بر مال و ذخائر آن دست یابیم وضع ما چگونه خواهد بود ؟ حضرت از او سؤال کرد دوست داری با مال دنیا چه کنی و درآمدت را در چه راهی صرف نمائی؟ جواب داد: 1- قسمتی را در بهبود زندگبی خود و عائله صرف نایم. 2- صله رحم کنم و به بستگان تهیدستم کمک نمایم. 3- در راه خدا به فقرا و مستمندان بدهم. 4- به سفر عبادت حج و عمره بروم . حضرت فرمود نگران نباش  کار تو دنیا طلبی مذموم نیست بلکه این کار خود آخرت طلبی است.

منبع : کافی 5 ،ص72

 • عمرو بن جمیع می گوید از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که می فرمود : خیر وخوبی در آنکس نیست که دوستدار جمع آوری مال حلال نباشد تا بدان وسیله آبروی خود را از ذلت سؤال مصون بدارد و دین خویش را بپردازد و به ارحام فقیر خود کمک نماید.

منبع : کافی 5 ،ص72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محبوبیت در جامعه

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : فروتنی و تواضع ، مایه ی اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است.

منبع : محجة البیضاء 6 ، ص225

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : کسیکه کار خود را با لطف و مدارا انجام دهد به آنچه از مردم متوقع است نائل خواهد شد.

منبع : کافی 2، ص120

 • ونیز فرموده است : خوشروئی و بشاشت ،ریسمان مهر و مودّت است.

منبع : مجموعه ی ورّام 1، ص31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخاب دوست

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : کسیکه سه بار نسبت به تو خشمگین شود و درباره ات به بدی سخن نگوید شایسته ی رفاقت است ، او را برای دوستی انتخاب کن.

منبع : تاریخ یعقوبی ، ص97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات دوست

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است :دوستی و رفاقت حدودی دارد ، کسیکه واجد تمام آن حدود نیست اساساً دوست نیست. اوّل آن که ظاهر و باطن رفیقت نسبت به تو یکسان باشد ، دوّم آن که زیبائی و آبروی تو را جمال خود بیند و نازیبائی تو را نازیبائی خود بداند ، سوم دست یافتن به مال یا رسیدن به مقام ، روش دوستانه ی او را نسبت به تو تغییر ندهد ، چهارم در زمینه ی رفاقت از آنچه و هر چه در اختیار دارد نسبت به تو مضایقه ننماید ، پنجم تو را در مواقع آلام و مصائب ترک نگوید.

منبع : امالی صدوق ،ص397

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آئین استوار

 • زراره از امام صادق (علیه السّلام) پرسید : دین حنیف چیست ؟ فرمود : فطرت است ، فطرتی که خداوند مردم را با آن آفریده است ، فطرت مردم بر معرفت الهی است.

منبع : بحار 2، ص87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تفقه در دین

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : اگر یکی از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که وظیفه ی خود را در شناخت دین انجام نمیدهد او را تأدیب می کنم.

منبع : بحار ،جلد 1، ص66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دین ومحبت

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) در ضمن حدیثی فرموده است : آیا حقیقت دین ، جز محبت و دوستی چیز دیگری است؟

منبع : بحار جلد 23 ص 122

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

احساس ذلّت و زبونی

 • امام صادق (علیه السّلام) می فرمود : به شما سفارش می کنم پرهیزگار باشید و با ارتکاب گناه ، مردم را بر خود مسلّط نکنید و خویشتن را دچار ذلّت و خواری ننمایید.

منبع : وسائل جلد 3 ص202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پرهیز از ذلّت

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : خداوند تمام کارهای مسلمانان را به خود او واگذار کرده و در اختیارش قرار داده است ولی به او اختیار نداده که خود را خوار وذلیل نماید.

منبع : کافی 5،ص63

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : خداوند تمام کارهای هر مسلمانی را به خود او واگذار نموده است مگر ذلیل کردن خود، یعنی مؤمن حق ندارد موجبات خواری و ذلّت خود را فراهم آورد.

منبع : کافی جلد 5 ص63

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمود: خداوند امور مربوط به مؤمن را به خود او واگذار نموده ولی ذلیل کردن نفس عزیز خود را به وی واگذار نکرده است.

منبع : محجة البیضاء جلد 4 ص 108

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام کارهای مؤمنین را به خودشان واگذار کرده است ، ولی این اختیار را به آنان نداده که خود را ذلیل و خوار نمایند.

منبع : وسائل ، کتاب امر به معروف ، ص 70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار و رفتر ذلت آمیز

 • ابی بصر به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد: مردی کم بضاعت با افراد متمکن و ثروتمند رفیق سفر می شود. آنان با ثروت بسیاری که دارند آزادانه مصارف مسافرت را می پردازند ولی او قادر نیست مانند آنها خارج کند. امام فرمود : دوست ندارم که خود را ذلیل و پست نماید ، البته با کسانی رفیق راه شود که در ثروت همانند وی هستند.

منبع : مکارم اخلاق ، ص131

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ذلت بی لیاقتی

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته نیست مؤمن ، خویش را ذلیل و خوار نماید. راوی سؤال می کند چگونه خود را ذلیل می کند؟ حضرت در جواب فرمود در امری مداخله می نماید که شایسته یآن نیست و سرانجام باید از آن عذر بخواهد.

منبع : کافی جلد 5 ص64

 • و نیز فرموده است : سزاوار نیست مرد با ایمان موجبات خواری و ذلت را فراهم نماید . عرض شد چگونه آدمی باعث خواری خود می شود؟ فرمود به کاری دست می زند که قدرت وطاقت انجام آنرا ندارد.

منبع : سفینه (طمع) ص 93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ذلت ترس و جزع

 • امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: که آدمی از ذلت و حقارت کوچکی اظهار ناراحتی و اندوه می کند و همین جزع و بی قراری ، او را به ذلت بزرگتری گرفتار می نماید.

منبع : تحف العقول ص366

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعبیر خواب

 • مردی حضور حضرت صادق(علیه السّلام) شرفیاب شد.عرض کرد یا بن رسول الله در خواب دیدم مثل اینکه در خارج شهرکوفه هستم ، نقطه ای که می دانم کجا است. مردی را دیدم که از چوب تراشیده شده و بر اسب چوبی سوار است و شمشیر برّاق خود را جولان می دهد و من در شدّت وحشت و ترس او را تماشا می کنم. حضرت فرمود : تو قصد داری مردی را در امر زندگی اش گول بزنی . از خدایی که تو را آفرید و تو را می میراند بترس. مرد به حضرت عرض کرد : شهادت می دهم که دانش را از معدن علم فرا گرفته ای . اینک شما را از تفسیری که برای رویای من نمودی آگاه می کنم ، یکی از همسایگان من متاع خود را نزد من برای فروش آورده بود. چون غیر از من کسی طالب آن متاع نیست تصمیم داشتم به قیمت خیلی نازلی از او خریداری کنم.

منبع : روضه کافی ص293

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معبّر و تعبیر رویا

 • موسی عطار حضور امام صادق (علیه السّلام) آمد عرض کرد : خوابی دیده ام که موجب نگرانی ام شده است. دامادی داشتم که از دنیا رفته، در خواب دیدم دست در گردنم انداخته با من معانقه می کند. خائفم که اجلم نزدیک شده اباشد. حضرت در پاسخ فرمود : ای موسی صبح و شب در انتظار مرگ باش که خواه وناخواه سر وقت ما می آید. ولی معانقه ی اموات با کسانی که در قید حیات اند از عمر طولانی حکایت می کند . آنگاه پرسید اسم دامادت چه بود؟ عرض کرد: حسین. فرمود : این رویا دلالت دارد که باقی می مانی و به زیارت حسین (علیه السّلام) مشرّف می شوی.

منبع : السماء و العالم ،ص433

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزی ، وسائل معاش

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: حسن خلق مایه ی افزایش روزی است.

منبع : سفینه ، خلق، ص411

 • امام صادق (علیه السّلام) به هشام فرموده اند: اگر روزی را ببینی که سربازان در میدان کارزار از دو طرف در مقابل یکدیگر صف کشیده اند و با مشتعل شدن آتش جنگ ، نگرانی و وحشت همه جا را فراگرفته است تو در همان روز از انجام کار و طلب روزی باز نایست و در همان شرایط سخت و دشوار برای بدست آوردن معاش کوشش کن.

منبع : تحف العقول ،ص489

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رشد جنسی و عقلی

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: یتیمیِ کودکان بی پدر ، با نطفه سازی و محتلم شدن که نشانه ی بلوغ جنسی و نیرومندی بدن است پایان می پذیرد ، اما اگر با وجود احتلام ، رشد عقلیش ثابت نشود ، سفیه یا ضعیف العقل  باشد ، ولیّ او موظّف است اموال وی را همچنان در ید خویش نگاهداری نماید.

    منبع : وسائل 4، ص199

 • ابن سنان از حضرت صادق (علیه السّلام) سؤال کرد چه موقع اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود، فرمود موقعیکه بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی نیز معلوم گردد و سفیه یا ضعیف العقل نباشد.

منبع : مستدرک 2، ص496

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رشد بدن انسان

 • امام صادق (علیه السّلام) در توحید مفضّل ، موضوع رشد اندام و موارنه آن را از دوران رحم تا دوران بلوغ در ردیف یکی از آیات الهی آورده است : مفضّل از امام صادق (علیه السّلام) درخواست کرد در اطراف رشد بدن انسان در ادوار مختلف زندگی تا رسیدن به حدّ بلوغ و کمال نهایی خود، بیانی بفرمایند.امام (علیه السّلام) فرمودند مراحل اولیه ی رشد در رحم مادر است، در آنجاییکه چشمی آن را نمی بیند و دست کسی به وی نمی رسد پرورش می یابد تا به صورت انسان معتدلی متولّد شود ، انسانی که واجد تمام لوازم و سرمایه های زندگی است ، انسانی که دارای احشاء و اعضاء عوامل حیات است، و ساخته شده از مجموع استخوان، گوشت، پیه مغز ، پی ، رگ وغضروف. موقعیکه متولّد می شود باز هم در راه رشد و نموّ است، رشد همگانی ، رشد همه جانبه و عمومی. تمام اعضاء نموّ می کنند درحالیکه شکل انسانی و توازن همواره ثابت و بر قرار است، مجموعه ی بدن با تعادل پیش می رود و دچار زیاده و نقصان ناموزون نمی شود ، تا سر انجام به رشد نهایی خود برسد. آیا به وجود آمدن آن همه اعضاء مختلف و گوناگون و همچنین رشد موزون و تکامل معتدل آنها ، از منشأی جز تدبیر لطیف و حکیمانه ی الهی ممکن است سرچشمه ی بگیرد؟

منبع : بحار 2 ، ص21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رفیق

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: رفقای صمیمی که همانند برادر به آدمی وابسته و نزدیک هستند سه قسم اند. اول کسی که مانند غذا از لوازم ضروری زندگی به حساب می آید و در همه ی حالات ، آدمی به وی نیاز دارد او رفیق عاقل است. دوم کسی که وجود او برای انسان به منزله ی یک بیماری مزاحم و رنج آور است و او رفیق احمق است. سوم ، رفیقی است که وجود نافعش به منزله ی داروی شفا بخش و ضدّ بیماری است و او رفیق لبیب یعنی روشنفکر بسیارعاقل لاست.

منبع : تحف العقول ،ص323

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شناسایی رفیق

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه با رفیق بد همنشین شود سالم نمی ماند و سرانجام به ناپاکی آلوده می شود.

منبع : مستدرک2 ،ص65

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن ،ستمکار و سخن چین. کسی که  روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد ،کسیکه برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کد و کسی که از دیگران نزد تو نمّامی می کند عنقریب از تو نزد دیگران نمّامی خواهد کرد. (نمّامی = سخن چینی)

منبع : تحف العقول ، ص316

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نفس ناطقه

 • امام صادق (علیه السّلام) به مفضل فرمودند : فکر کن در ساختمان میمون و اینکه بسیاری از اعضایش شباهت به انسان دارد ،سروصورت، کتف و سینه، جهاز هاضمه، به علاوه هوش مخصوصی دارد که اشارات مربی خود را درک می کند. آدمی از این حیوان عبرت بگیرد و بداند که بشر از طینت حیوان ساخته شده و از جنس او است به خصوص با همه ی شباهتی که بین او و میمون است و اگر خداوند از جهت هوش و عقل و نطق به انسان برتری نمی داد آدمی نیز مانندبعضی از حیوانات بود . چیزی که میمون را با تمام شباهتی که به انسان دارد از آدمی جدا می کند و او را در جهان پست حیوان نگاه می دارد درواقع همان نقض عقل و هوش و نطق است.

منبع : بحار جلد 2 ص301

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برتری روح انسان

 • امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی فرموده اند :وقتی خداوند اراده فرمود در پیکر آدم روح بدمد، روح آدم را آفرید . این روح همانند سایر ارواح نیست. این روحی است که خداوند آنرا بر جمیع ارواح مخلوقات از فرشتگان و دیگر موجودات زنده و ذی روح برتری داده است و موقعی که خداوند روح آدم را آفرید فرمان داد آن را در جمیع انوار فرو برند و از همه ی روشنیها و آگاهی ها برخوردارش سازند. سپس فرمان داد تا وارد جسد آدم گردد.

منبع : تفسیر برهان ، ذیل آیه ی <<فاذا سویته و نفخت فیه من روحی>> ،ص 549

 • محمد بن مسلم می گوید از امام صادق (علیه السّلام) سوال کردم از آیه ای که خداوند فرموده : ((و نفختُ فیه من روحی ))(از روح خود در آدم دمیدم) این نفخ چگونه بوده است ؟ در پاسخ فرمود : روح همانند امواج باد ، متحرک است و اسم آن روح گذارده شده از این جهت که مشتق از ریح است و به کار بردن این لفظ از آن جهت است که با امواج باد سنخیّت دارد و این که خداوند آن را به خود نسبت داده برای این است که باریتعالی آن را بر سایر ارواح برگزیده است همانطور که خانه ی کعبه را بیت خویش خوانده و حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل خود نام برده و همچنین سایر اموری که مشابه این ها هستند و همه ی آن چه را که خداوند به خود منتسب نموده آفریده ، ساخته شده ، پدید آمده ، مملوک و تدبیر یافته ی ذات اقدس او است.

منبع : کافی ، جلد 1، ص133

 • امام صادق (علیه السّلام) درباره ی روح مومن ضمن یک حدیث به یونس بن ظبیان فرموده است: روح مومن پس از آن که به امر الهی قبض شد در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است استقرار می یابد. افراد با ایمان در عالم بعد از مرگ متنعّم اند ، می خورند و می نوشند و موقعی که شخصی بر آنان وارد می شود او را به همان صورتی که در دنیا بود می شناسند.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

 • ابی بصر می گوید از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مشرکین سوال کردم فرمودند : در آتش معذّب اند و می گویند : پروردگارا قیامت را برپا منما ،وعده ای از عذابت به ما داده ای قطعی و منجز مساز و بازپسین ما را به پیشینیان مان ملحق مفرما.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

 • ابی بصر می گوید از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مومنین پرسش نمودم در پاسخ فرمودند : در حجره های بهشت مستقراند، از غذای بهشتی می خورند، از مایع بهشتی می نوشند و از خدامی خواهند هر چه زودتر قیامت را بر پا کند تا به پاداش های نهایی خود نائل گردند.

منبع : تفسیر برهان ، ص 664

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: روح را نتوان به سنگینی و سبکی توصیف نمود. روح جسمی است رقیق که قالب غلیظی را چون جامه در بر نموده است. عرض شد آیا روح پس از آنکه از بدن خارج شد متلاشی می گردد، یا آنکه باقی می ماند ؟ در پاسخ فرمودند : تا روزی که در صور دمیده شود همچنان باقی و پایدار خواهد بود.

منبع : تفسیر صافی ،ص293

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان

 • امام صادق (علیه السّلام) از مطالب حکیمانه داود نقل کرده اند که : انسان عاقل موظّف است زمان خود را بشناسد و به وظائف خویش متوجّه باشد.

منبع : بحار 5 ، ص342

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که عالم به مقتضیات زمان خود باشد مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد.

منبع : کافی 1، ص27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انگیزه حرمت زنا

 • از امام صادق (علیه السّلام) سوال شد : چرا خداوند زنا را حرام کرده است ؟ فرمودند برای اینکه زنا باعث مفاسد مهم اجتماعی است. زنا قانون ارث  و ارتباط مالی پدر و فرزند را از بین می برد . زنا ریشه ی نسب ها و عواطف خانوادگی را که اساس تشکیل اجتماع است قطع می کند. زن زناکار نمیداند از نطفه ی کدام مردی باردار شده و فرزندش متعلق به کیست . فرزند زنا پدر و ارحام  پدری خود را نمی شناسد ، فرزند زنا نمی داند اقربای قانونی او کیست. ده ها مسائل اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و خانوادگی و مالی و عاطفی باعث شده است که قانون گزاران الهی یعنی پیغمبران خدا زنا را تحریم کرده آن را گناه شناخته اند و همچنین قانون گزاران بشری زنا را غیرقانونی دانسته و آن را پلید و پست خوانده اند. نکته ی قابل ملاحظه این است که در دنیای متمدن موضوع زنا یک مشکل است و پیدایش فرزندان زنا مشکل دیگر . در اسلام نیز زنا یعنی آمیزش غیر قانونی زن و مرد یک گناه است و باردار کردن زن از راه زنا خود مستقلا گناه دیگر و بزرگتر ازگناه اول است.

منبع : سفینه (زنی) ص560

 • امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : اشدّ عذاب در قیامت برای مردی است که نطفه ی حرام خود را در رحم حرامی قرار دهد.

منبع : وسائل جلد5 ص37نوع مطلب : امام جعفر صادق (ع)، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 4 اسفند 1396 07:08
ضرب و شتم فوق العاده! من مایلم در زمانی که سایت خود را اصلاح میکنم، شاگردی کنم
چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ باشم؟ حساب کمک کرد
من یک معامله قابل قبول هستم من کمی آشنا شده بودم
این پخش شما ایده واضح روشن ارائه می دهد
پنجشنبه 3 اسفند 1396 18:28
خیلی باحال! برخی از نکات بسیار معتبر! از شما قدردانی میکنم
این پست به همراه بقیه وبسایت واقعا خوب است.
دوشنبه 13 آذر 1396 20:10
من تا به حال بیش از 3 ساعت در حال گشت و گذار در اینترنت هستم، با این حال من به هیچ وجه هیچ مقاله شگفت انگیزی پیدا نکردم
مثل تو این قیمت دوست داشتنی به اندازه کافی برای من است.
شخصا، اگر تمام صاحبان سایت و وبلاگ نویسان محتوای عالی شما را به عنوان احتمالا ساخته اند
اینترنت، احتمالا بسیار مفیدتر از قبل خواهد بود.
سه شنبه 30 آبان 1396 19:49
هیا! من در حال کار در حال مرور وبلاگ خود را از آیفون 3gs جدید من!
فقط می خواستم بگویم عاشق خواندن وبلاگ شما هستم و منتظر همه هستم
پست های شما انجام کار بزرگ!
شنبه 13 آبان 1396 18:27
هی آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه فیس بوک خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از افرادی هستند که فکر می کنند واقعا از محتوای شما لذت می برند.
لطفا اجازه دهید من را بشناسم خیلی ممنون
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:53
سلام، همه چیز خوب پیش می رود و البته همه حقایق را به اشتراک می گذارند
در حقیقت عالی است، به نوشتن ادامه دهید
دوشنبه 8 آبان 1396 19:49
سلام، من وبلاگ شما را از زمان به زمان خواندن
و من یکی از آنها را دوست داشتم و فقط می دانستم که آیا شما تعداد زیادی از نظرات اسپم دریافت می کنید؟
اگر چنین است، چگونه می توانید آن را کاهش دهید، هر پلاگین یا هر چیز دیگری که می توانید آن را مشاوره کنید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند، بنابراین هر گونه حمایت
واقعا سپاسگذارم.
دوشنبه 8 آبان 1396 16:53
این یک مقاله عالی در حمایت از همه بینندگان آنلاین است. آنها از آن بهره خواهند برد
مطمئنم.
دوشنبه 8 آبان 1396 13:17
I wanted to thank you for this fantastic read!!
I certainly loved every bit of it. I've got you saved as a favorite to look at new things you post…
شنبه 15 مهر 1396 17:43
سلام، بله، این نوشتار در واقع خوب است و من در مورد وبلاگ نویسی چیزهای زیادی از آن یاد گرفته ام.

با تشکر.
جمعه 16 تیر 1396 19:04
Really no matter if someone doesn't be aware of then its up to other people that they will help,
so here it takes place.
جمعه 2 تیر 1396 20:26
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و
شما ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می
بدون شک تا پایان در گم.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:00
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب ابتدا آیا واقعا کار درست
با من پس از برخی از زمان. جایی
در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن
متاسفانه فقط برای while. من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام
من می قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:24
Article writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write or else it is complicated to write.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif