تبلیغات
محب الحجه - احادیث امام علی (ع) (سری 2)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ای مردم!شما را از دنیا و فریفتگی به آن هشدار می دهم؛ که دنیا به زودی از دستتان رود٬ آن سان که از دست پیشینیان شما برفت. پس در دنیا تلاش خویش را در راه توشه گرافتن از عمر کوتاه آن٬ برای عمر دراز آخرت قرار دهید٬ که دنیا سرای عمل است وآخرت سرای بقا و سزا.

منبع : مجموعه ورام ٢/١۴٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدا را واپایید در حق بندگانش وبلادش ٬که شما مسئوولید حتی از سرزمینها وچهارپایان ٬خدا را فرمان برید٬ واو را نافرمانی مکنید. اگر خیری دیدید آن را دریابید٬ واگر شرّی دیدید روی از آن بتابید.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١۶٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ظاهر قرآن زیباست ٬باطن آن ژرف نا پیداست .عجایب آن سپری نگردد ٬غرایب آن به پایان نرسد ؛وتاریکیها جز بدان زدوده نشود.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٨

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر روزی که بر انسان وارد شود گوید :من روز جدیدی هستم .من بر اعمال وگفتار تو شاهد هستم ٬سعی کن سخن خوب ومفید بگویی. کار خوب ونیک انجام دهی ٬من در روز قیامت شاهد اعمال وگفتار تو خواهم بود وبدان امروز که پایان یابد دیگر مرا نخواهی دید.

منبع: الکافی -٢ ⁄۵٢٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دلهای خود را از دنیا بیرون کنید پیش از آنکه بدنهای شما از آن خارج شود٬زیرا در دنیا برای امتحان آمده اید وخلقت شما برای غیر از[ یعنی بهشت] بوده است.

منبع:البحار٧٨ ⁄۶٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر کس می خواهد بداند که منزلت او نزد خداوند چگونه است ٬بنگرد که در هنگام رو به رو شدن با گناهان منزلت خداوند نزد او چگونه است؟منزلت وی در پیشگاه خداوند تبارک وتعالی نیز چنین است.

منبع:الخصال۶١٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • عدالت ٬متضمن پیروی کردن از سنت خدا ویاری دولتهاست.

منبع:شرح غرر الحکم۴ ⁄۴٠٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کارگزارانت را از کسانی انتخاب کن که اهل تجربه وحیا هستند واز خاندانهای صالح وپیشگام در اسلام می باشند ؛زیرا اخلاق آنان گرامی تر است وآبروشان محفوظ وطمعشان کمتر وعاقبت نگری شان فزون تر. پس روزی اینان را فراخ دار! که فراخی روزی نیروشان دهد٬ تادر پی اصلاح خود برایند٬و بی نیازی شان بَود تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند.

منبع:نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • واز نشانه های یکی از آنان ( پرهیزگاران ) این است که در کار دین نیرومندش بینی و پایدار٬ نرمخوی هشیار٬ ودر ایمان استوار٬ ودر طلب دانش حریص وبا داشتن علم بردبار٬ ودر توانگری میانه روش بینی٬ ودر عبادت فروتن ٬ وبه درویشی نکو حالی نمودن ٬ ودر سختی شکیبایی کردن ٬وجستجو کردن آنچه رواست٬ وشادمان بودن به رفتن راه راست .ودوری گزیدن از طمع -که خوارکننده انسانهاست .

منبع: نهج البلاغه٬الخطبه١٩٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • [پرهیزگاران] از کردار اندک خود خرسندی ندارند٬ وطاعتهای بسیار را فراوان نشمارند .پس آنان خود را متهم شمارند واز کرده های خویش بیم دارند .اگر یکی از ایشان را بستایند ٬از آنچه - درباره او- گویند بترسد ٬وگوید(( من خود را بهتر از دیگران می شناسم وخدای من مرا بهتر از خودم می شناسد .بار خدایا !مرا مگیر بدانچه بر زبان می آرند٬ وبهتر از آنم کن که می پندارند٬ وبر من ببخشای آن را که نمی دانند.))

منبع:نهج البلاغه٬ الخطبه١٩٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر یک از شما ٬همان گونه که خود را برای غریبه ای که دوست دارد وی را در بهترین حالت ببیند ٬آراسته ومرتب می کند٬ برای رفتن نزد برادر مسلمانش نیز خود را بیاراید.

منبع: البحار٧٩ ⁄ ٢٨٩ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بهترین دانش آن است که به کار هدایت ورستگاری تو آید ٬وبدترین دانش آن است که آخرت خویش را با آن تباه گردانی.

منبع:شرح غرر الحکم٣ ⁄ ۴٣۴

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سه روز از هر ماه را روزی بگیرید که آن برابر است با همه عمر [با : همه ی سال] روزه گرفتن؛ و ما دو پنجشنبه [اول و آخر ماه] و چهارشنبه میان آن دو را روزه می گیریم چرا که خداوند دوزخ را در روز چهارشنبه آفرید. پس از آن به خداوند بزرگ پناه برید.

منبع : تحف العقول ١١٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پسرم! هر چند من به اندازه ی همه ی آنان که پیش از من بوده اند نزیسته ام٬ اما در کارهایشان نگریسته ام و در سرگذشتهاشان اندیشیده٬ و در آنچه از آنان مانده رفته و دیده ام تا چون یکی از ایشان گردیده ام٬ بلکه با آگاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده ام.

منبع : نهج البلاغه٬ الکتاب ٣١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • روزه ی دل بهتر از روزه ی زبان است و روزه ی زبان بهتر از روزه ی شکم است.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٢٢٣

 

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اخلاق والای انسانی در پیش گیرید که مایه ی سربلندی اند٬ و از خلق و خوی های پست دوری کنید که این خصلتها انسان شریف را پست می گردانند و بزرگی و ارجمندی را از بین می برند.

منبع : البحار ٧٨/۵٣

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • روزه ی بدن خویشتنداری با اراده و اختیار از خوردن غذاهاست به خاطر ترس از کیفر و رغبت به ثواب و اجر[ الهی]٬ و روزه ی نفس٬ نگهداشتن حواس پنج گانه است از دیگر گناهان٬ و تهی شدن دل از همه ی اسباب شر و بدی.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٢٢٣

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خوشخویی در سه چیز است : دوری کردن از کارهای حرام٬ طلب حلال ٬وفراهم آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.

منبع : البحار ٧١/٣٩۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اگر صبر کنی مقدّرات الهی بر تو جاری می شود . مأجور خواهی بود. و اگر بی تابی٬ کنی باز هم مقدّرات خداوند بر تو جاری می شود٬ ولی گناهکار خواهی بود.

منبع : البحار ۶٨/٩٢

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • جانهای خویش را با حکمت های نو [لطیفه های پند آموز] بیاسایید؛ زیرا جانها نیز همانند بدنها خسته می شوند.

منبع : الکافی ١/۴٨

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.

منبع : وسائل الشیعه ١٢/۴

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هیچ عملی نزد خداوند عزّوجلّ محبوب تر از نماز نیست؛ پس مبادا چیزی از کارهای دنیا شما را از گزاردن بهنگام نماز باز دارد؛ چه٬ خداوند عزّوجلّ مردمانی را نکوهیده٬ فرموده است :((آنان که از نمازهایشان غافلند)) یعنی به اوقات نماز بها نمی دهند.

منبع : الخصال ٢/۶٢١

------------------------------------------------------------------------------------------ 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دوراندیش کسی است که در هنگام چیره شدن خشم٬ کیفر دادن را به تأخیر اندارد٬ و به محض فراهم شدن فرصت ممکن برای جبران کردن احسان٬ بشتابد.

مبع : شرح غررالحکم

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر کس پدر و مادر خویش را اندوهگین سازد در واقع آن دو را نافرمانی کرده است.با صدقه دادن روزی را فرود آورید. موجهای بلا را٬ پیش از در رسیدن بلا٬ با دعا از خود بگردانید.

منبع : الخصال ٢/۶٢١

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دور اندیش کسی است که فریبندگی دنیا او را از کار برای آخرتش باز ندارد.

منبع : شرح غررالحکم ٢/١٠۴

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بهترین مطالبی که شایسته است نوجوانان بیاموزند٬ چیزهایی است که در بزرگسالی مورد نیازشان باشد[ تا از آموخته های دوران جوانی بهره گیرند].

منبع : البحار ٧١/٩۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در دگرگونی احوال است که جوهر افراد شناخته می شود٬ و گذشت ایام اسرار نهفته ای را بر تو آشکار می سازد.

منبع : تحف العقول ٩٧

----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • من و رسول خدا نشسته بودیم و حضرت سرش را در دامنم نهاد و در خواب فرو رفت. وقت نماز عصر رسید و من دلم نیامد پیامبر را بیدار کنم تا اینکه وقت [فضیلت] نماز گذشت و در این هنگام پیامبر خدا (ص) بیدار شد فرمود :ای علی نماز خوانده ای ؟ عرض کردم خیر. فرمود : چرا؟ عرض کردم: دوست نداشتم شما را اذیت کنم . علی (ع) فرمود : پس رسول خدا برخاست و رو به قبله ایستاد و دو دست خود را رو به آسمان برداشت و گفت : بارخدایا! خورشید را به زمان قبلی اش برگردان تا علی نماز خواند. پس خورشید به وقت [فضیلت] نماز برگشت و من نماز عصر را خواندم و آنگاه خورشید چون ستاره غروب کرد.

منبع : الکافی۴/۵۶٢ ٬ البحار ۴١/١٨٣ ٬ والغدیر ٣/١٢۶-١۴١

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • حضرت على علیه السلام روزى گذرش از کربلا افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است. شهیدانى که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آنها نمى‏رسند.

منبع : تهذیب، ج 6، ص73 / بحارالانوار، ج 98، ص 116.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • امیرالمومنین علیه السلام خطاب به خاک کربلا فرمود: چه خوش‌بویى اى خاک! در روز قیامت قومى از تو به پا خیزند که بدون حساب و بى‌درنگ به بهشت روند.

منبع : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 4، ص 169.

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در پی سرعت عمل مباش٬ بلکه به دنبال خوب انجام دادن آن باش؛ زیرا مردم سؤال نمی کنند که در چه مدت کار را انجام داد٬ بلکه از خوبی و کیفیت کار سؤال می کنند.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید ٢٠/٢۶٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • اهل بصیرت کسی است که بشنود وبنگرد وببیند وازحوادث عبرت گیرد٬ سپس به راهی روشن قدم نهد٬ ازفروغلتیدن در پرتگاهها وگم شدن در کوره راهها دوری گزیند.

منبع : نهج البلاغه٬ الخطبه١۵٣

-------------------------------------------------------------------------------------- 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • یتیمان را عهده دار باش وکهنسالانی که چاره ای ندارند ودست سوال پیش نمی آورند٬ واین کار بر والیان گرانبار است وگزراندن حق همه جا دشوار٬ وبوَدکه خدا آن راسبک گرداند برمردمی که طالب فرجام [خوب]هستند.

منبع : نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • انسان نباید در نمازش با ریش خود یا هرچیزی که حواس اورا ازنمازش پرت سازد بازی کند. به انجام کار نیک مبادرت ورزید پیش از آنکه کار دیگری برایتان پیش آید وشما را از آن باز دارد.

منبع:الخلاص٬ ٢⁄۶٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به قصد یادگرفتن بپرس٬ نه برای آزردن وخطاگرفتن ؛زیراجاهلی که درصدد آموختن باشد٬ همانند عالم است وعالمی که بیراهه رود ٬همچون جاهلی است که به قصد خطاگرفتن می پرسد.

منبع : نهج البلاغه٬الحکمه٣٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند بزرگ٬مومنی را که دانشمند وفقیه وپارسا وفروتن وباحیا ودانا وخوش اخلاق ومیانه رو وبا انصاف است دوست می دارد .

منبع : البحار٧٨⁄۶

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دور اندیشی آینده نگری است ورایزنی با خردمندان.

منبع : شرح غرر الحکم ٢⁄٨٠

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که با کتابها خود را آرامش دهد٬هیچ آرامشی را از دست ندهد.

منبع: شرح غرر الحکم۵⁄٢٣٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • برتو باد به استفاده از حلال٬ ونیکی کردن به خانواده ٬وبه یاد خدابودن در همه حال.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄٢٩۴

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سخاوت زیاد دوستان را می افزاید ودشمنان را به دوستی می کشاند.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۵٩٢

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • مردانگی مرد کامل نشود٬ مگر آن گاه که در دینش فقیه ودانا شود ٬در زندگی اش میانه روی پیشه کند٬ در برابر پیشامد های سختی که به او روی ِ آورد شکیبا باشدو[سخن]تلخی که از سوی برادرانش به او می رسدگوارا یابد.

منبع:تحف العقول٢٢٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • [امیر المومنین (ع)در خطبه روز عید قربان فرمود:]..... وحرمت امروز زیاد وآروزی بهره وری از برکات آن بجا وامید آمرزش الهی در آن٬پسندیده است.پس خدای بزرگ را بسیار یادکنید واز او آمرزش طلبید وتوبه کنید که او توبه پذیر مهربان است.

منبع:من لا یحضره الفقیه١⁄٢۵٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • عالم کسی است که علمش اورا به پارسایی وخداترسی وبی رغبتی به جهان فانی وشوق به بهشت جاودان فراخواند.

منبع: شرح غرر الحکم٣⁄٩۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • سر آمد فضیلتها علم است.نقطه پایان فضیلتها علم است.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۴٩و٣۵٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • وبدانید!که این پوست نازک را بر آتش سوزان شکیبایی نیست٬پس بر خویشتن رحم کنید٬شما-توان-خود را برمصیبتهای این جهان آزمودید ٬آیاندیدید ازخاری که بریکی از شما خَلَد ٬چگونه زاری کند؛ ویا به سردرافتادن ٬که خون آلودش گرداند ؛ویاریگ تفته که اورا بسوزاند؟تا چه رسد که میان دو طبقه از آتش بُوَدسوزان ٬همخوانه اوسنگ ٬وهمنشین ِ شیطان؟

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه١٨٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • من شبان وروزان ٬ آشکارا ونهان٬ شما را به رزم این مردم خواندم وگفتم :با آنان بستیزید ٬پیش از آنکه برشما حمله برند .زیرا به خدا سوگند بامردمی در میان خانه شان نجنگیدند٬ جزآنکه جامه خواری برآنان پوشیدند .اما هر یک از شما کار رابه دیگری حوالت داد واز یاری یکدیگر بازایستادید؛ تا آنکه ازهرسوبر شما تاخت وشهرها را یکی پس ازدیگری ازدستتان برون کردند.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه٢٧

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ای مردم خداوند شما را پناه داده است که بر شما ستم روا ندارد٬ اما پناهتان نداده است که آزمایشتان نکند .آن گوینده بزرگوار (خداوند)فرموده است :((هر آینه در این داستان نشانه هایی است وما تنها آزمایندگانی بودیم))

منبع:شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید٧⁄١١٠

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از کمال سعادت٬ تلاش در راه مصلحت عموم مردم است.

منبع: شرح غرر الحکم۶⁄٣٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • وبا اکثریت همراه باشید ٬که دست خدا با جماعت است ؛واز تفرقه بپرهیزید زیرا آن که از جمعِ مسلمانان به یک سو شود ٬بهره شیطان است ٬چنان که گوسفند جدا افتاده از رَمه نصیبِ گرگ بیابان است.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه١٢٧

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • مردم چیزی از امور دینی شان را برای بهبود دنیای خود وانگذارند ٬جز آنکه خداوند برایشان وضعی پیش آورد که زیانش از سودش بیشتر باشد.

منبع: نهج البلاغه٬الحکمه١٠۶

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • توبه بر چهار پایه استوار است : پشیمانی در دل٬ آمرزش خواهی به زبان٬ عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن [به گناه]

منبع : البحار ٨٧/٨١

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بسیاری دیون٬ راستگو را به دروغ وا می دارد و شخص خوش قول را به خلف وعده.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ٢٠/٣٢٧

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ کجایند فرعونیان و فرزندان فرعونیان؟ کجایند مردمی که در شهر های رَسّ بودند؟ پیامبران را کشتند٬ وسنت فرستادگان خدا را می راندند. و راه و رسم جباران را زنده کردند. کجایند آنان که با سپاهیان به راه افتادند و هزاران تن را شکست دادند. سپاه ها را به راه انداختند٬ و شهرها ساختند؟!

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٨٢

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • نیکوکاری زکات نعمت هاست٬ و وساطت کردن [و کار گشایی] زکات مقام٬ و بیماری ها زکات بدن ها٬ و بخشودن زکات پیروزی٬ و هر آنچه زکاتش داده شود از نابودی بیمه گردد.

منبع : تحف العقول ٣٨١

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با آب نظفت کنید و بو های آزار دهنده را از خود دور نمایید. به خودتان برسید؛ زیرا خداوند عزّوجلّ از بنده کثیفی که هر کس در کنارش ینشینید مشمئز می شود نفرت دارد.

منبع : الخصال ٢/۶٢٠

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با این همه٬ بدان که بسیاری از آنان- بازرگانان- [در داد وستد] بیش از اندازه سختگیرند و بخل ورزی ناپسندی دارند؛ و برای سود بیشتر کالا را احتکار می کنند٬ و آن را به هر بها که خواهند می فروشند٬ و این سودجویی و گرانفروشی برای توده ی مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. پس٬ از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • آن کس که واجد بزرگواری و کرامت نفس باشد. تمایلات شهوانیش در نظر او خوار می نماید.

منبع : نهج البلاغه، (فیض الاسلام)، ص1283.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دو چیز است که قدر و قیمتش را نمی شناسد مگر کسی که آن دو را از دست داده باشد، یکی «جوانی» و دیگری «تندرستی و عافیت».

منبع : آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1369، ص 449.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دل جوان نوخاسته مانند زمین آماده ایست که از هر سبزه و گیاه خالی است، هر بذری که در آن افشانده شود، می پذیرد و در خود می پرورد.

منبع : فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص 903.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که برای خود شخصیت قایل است و عزت و کرامت نفس دارد، تمایلات پست جوانی و شهوات در پیش او خوار و ذلیل است.

منبع : همان، دشتی، حکمت 449.نوع مطلب : امیر المؤمنین حضرت علی (ع)، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif