تبلیغات
محب الحجه - احادیث امام علی (ع) (سری 1)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

قالَ علیٌّ ( علیه السّلام ) :

 • هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ٨۶ (لا)٬حدیث٣٢۴ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ ( علیه السّلام ) :

 • بنده ی شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهید یافت.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ۵۵ ٬ حدیث١۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته و از گناه خویش بیمناک باشد.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ۴۶ (طوبی)٬ حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل٧٧ ٬(مَن)٬حدیث۹-١۴۴٨.

----------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ١/فصل٣٢ ٬ حدیث٣٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • خشم وغضب صاحبش را هلاک می کند و زشتی های او را آشکار می سازد.

 

منبع : غرر الحکم٬ ج ١/فصل١ ٬حدیث ١٧٣٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • کسی که نهان و آشکار٬ و کردار وگفتارش تفاوتی نکند٬ به راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص٨٨۴ ٬نامه ٢۶.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • زبان عاقل در پشت قلب او جای دارد و قلب احمق پشت زبان اوست.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص١١٠۶ ٬کلمات قصار٬ شماره٣۹.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد٬ تا دروغ را- شوخی باشد یا جدّی-مطلقاً ترک کند.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص٣۴٠ ٬ حدیث ١١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • بد ترین شما کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند وبرای افراد پاکدلمن عیب جوئی می کنند.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص ٣۶۹ ٬ حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • از مجادله و ستیزه جویی بپرهیزید٬زیرا این دو دل ها را نسبت به برادران دینی بیمار [و مکدّر] می کند وبذر نفاق٬بر این دو پرورش می دهد.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص ٣٠٠ ٬حدیث١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • بدترین مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال کند٬ در حالی که نابینای عیوب خود است.

 

منبع : غررالحکم ج١ /فصل۴١ (شرّ)٬ حدیث۶٧.

-------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • از گمان بد دوری کن٬ زیرا بد گمانی عبادت را از بین می برد و گناه [انسان ]را بزرگ می سازد.

 

منبع : غررالحکم ج١ /فصل ۵(ایاک)٬حدیث

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • مسائل مربوط به برادر دینی خود را بر بهترین وجهه حمل کن٬ نگر آنکه حجت ودلیلی برای تو پیدا شود که راه توجیه را بر تو ببندد.

 

منبع : اصول کافی٬ج٢/ص٣۶٢ ٬حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • ای مردم‼ از دو چیز بیشتر از هر چیز بر شما بیمناکم: متابعت از هوای نفس وآرزو های دور و دراز .پیروی از هوای نفس٬ انسان را از مسیر حقّ باز می دارد وآرزوی دور ودراز آخرت را از یاد می برد.

 

منبع : نهج البلاغه فیض الاسلام٬ص ١٢٧ ٬ خطبه۴٢.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • آن کسی که نهی ازمنکر را با دل و زبان و دست ترک کند٬ پس او مرده ای است در میان زندگان.

منبع : وسائل الشیعه٬ جلد١١.

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ علیٌّ (ع) :

 • شجاعترین مردم کسی است که بر تمایلات نفسانی خویش پیروز شود.

 

منبع : سفینه البحر٬جلد٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ریاکار ظاهرش زیبا وباطنش بیمار است.

 

منبع : غررالحکم

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بزرگترین مبارزه این است که آدمی با نفس سرکش خود پیکار نماید.

 

منبع : غررالحکم(ص٢٢٠)

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • قسم به کسی که جان فرزند ابی طالب در دست اوست هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر از مرگ در بستر است.

 

منبع : بحارالانوار(ج٩٧حدیث۴۴)

--------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بالاترین عبادت تفکر و تعقل است.

 

فهرست غررالحکم(ص٢١۴)

---------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • موٴذن ها در روز قیامت با سربلندی برانگیخته می شوند.

 

منبع : بحار الانوار (ج٨١ص١۴٩)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم٬ معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود٬ به وسیله ی علم صله ی رحم٬ انجام٬ و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل٬ تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان٬ محروم می شوند.

منبع : البحار ١/١۶۶

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدا محمد (ص) را نشانه ای ساخت برای قیامت٬ و مژده دهنده به بهشت٬ و ترساننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و ار نعمت آن سیره نخورد؛ به آخرت در شد٬ و گناهی با خود نبرد؛ سنگی بر سنگی ننهاد تا جهان را ترک گفت٬ و دعوت پروردگارش را پذیرفت. پس چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده. و چنین نعمتی به ما داده٬ پیشوایی که باید او را پیروی کنیم و پیشروی که پا بر جای پای او نهیم.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶٠

------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • زادگاه او [پیامبر] مکه است و هجرت او به مدینه ی طیبه. در مدینه نام او باند گردید و دعوتش به همه جا کشید. [خداوند] او را فرستاد با حجتی بسنده- که قرآن است- و موعظتی که درمان است٬ و دعوتی که جبران کننده ی زیان. بدو حکم های نا دانسته را آشکار کرد و بدعتها را که در آن راه یافته بود کوفت و به کنار کرد و حکم های گونه گون را پدیدار. پس هرکه جز اسلام دینی را پیروی کند به یقین بدبخت است و پیوند او با خدا بریده٬ و به سر در افتادن او سخت. پایان کارش اندوهی است دراز و عذابی دشوار و جانگدار.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶١

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • دیگر اینکه این اسلام دین خداست که آن را برای خود گزید... پس اسلام نزد خدا استوار پایه است و افراشته بنیان٬ برهانش روشن است و روشنی اش تابان٬ قدرتش ارجمند است و نشانه هایش بلند٬ و در افتادن با آن ناممکن- و مایه ی ریشخند- پس آن را بزرگ بشمارید و پیروی اش کنید و حق را آن را بگزارید و در جایی که شایسته آن است فرودش آورید.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • کسی که به رعیت خود ستم ورزد٬ خداوند حکومتش را زایل سازد و در هلاکت و نابودی وی تعجیل کند.

منبع : شرح غررالحکم ۵/٣۵٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بپرهیز از خونها٬ و ریختن آن بناروا٬ که چیزی چون ریختن خون بناحق٬ آدمی را به کیفر نرساند٬ و گناه را بزرگ نگرداند٬ و نعمت را نبرد٬ و رشته ی عمر را نبرد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به خدا قسم٬ طلیعه ی مرگ برای من نامطلوب٬ ناگهانی و ناشناس نبود٬ من همچون تشنه ای بودم که به آب رسیده و جوینده ای که به مقصود نایل شده.((و آنچه نزد خداست نیکوکاران را بهتر است.))

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٢٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • به خدا سوگند پدرم (ابوطالب) و جدّم عبدالمطّلب و هاشم و عبد مناف هرگز بتی را نپرستیدند... آنها بر آیین ابراهیم و با تمسک بدان به جانب کعبه نماز می گزاردند.

منبع : البحار ١۵/١۴۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • نفس خود را از هر پستی گرامی دار٬ هر چند تو را بدانچه خواهانی رساند٬ چه آنچه را از خود بر سر اینکار می نهی٬ هرگز به تو برنگرداند. بنده ی دیگری مباش حالی که خدایت آزاد آفریده. و در آن نیکی که جز با بدی به دست نیاید و آن توانگری که جز با سختی و خواری بدان نرسد کسی چه خوبی دیده؟

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٣١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پس سپاهیان- به خواست خدا- مردم را دژ های استواراند٬ و والیان را زیور. دین به آنان ارجمند است و راهها بی گزند٬ و کار مردم جز به سپاهیان بر پا نگردد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • بردباری پرده ای است پوشاننده و عقل شمشیری برنده پس کمبود های اخلاقی خود را بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکش.

منبع : نهجالبلاغه الحکمه ۴٢۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از سعید بن سکینه روایت شده است که گفت : شنیدم علیّ بن ابی طالب مردی را دید که ((بسم الله الرحمن الرحیم)) می نویسد٬ فرمود : آن را زیبا بنویس٬ چرا که مردی به خاطر زیبا نوشتن آن٬ آمرزیده شده است.

منبع : کنزالعمال ١٠/٣١١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هرکس بتواند نفس خویش را از چهار صفت باز دارد او سزاوار آن است که هیچ گاه حادثه ی نا خوشایندی بر او وارد نشود. گفته شد : ای امیر مومنان! آنها کدامند؟ فرمود : شتابزدگی٬ لجاجت [و پافشاری بناحق]٬ عجب و غرور٬ سستی و تنبلی.

منبع : تحفالعقول ٢٢٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته است٬ پس هر کس حقوق مردم را ادا نماید٬ به ادای حقوق الهی می انجامد.

منبع : شرح غرر الحکم ٣/٣٧٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • ظلم قدم را می لغزاند و نعمتها را سلب می کند و امتها را به هلاکت می کشاند.

منبع : شرح غرر الحکم ٢/٣۶

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هرگاه در کاری که برایت پیش آمده است احتیاج به مشورت پیدا کردی ابتدا آن را با جوانان در میان بگذار؛ زیرا جوانان تیز هوش تر و از سرعت حدس بیشتری بر خوردارند٬ سپس درباره ی آن با میان سالان و پیران رایزنی کن تا عیبش را بیابند و نیکش را برگزینند؛ چرا که آنان از تجربه بیشتری برخوردارند.

منبع : شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ٢٠/٣٣٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • -خدا-هزینه ٴدنیای شما را عهده دار گردیده٬وشما را به سپاس - گفتن خود- وادار فرموده؛ وذکر خودرا برزبانهایتان واجب داشته٬ وبه پرهیزگاری تان سفارش کرده٬ وآن را نهایت خشنودی خود وخواستش از بندگان قرار داده ٬ پس بترسید از خدایی که بر کارهای شما بیناست٬ وبر شما چیره وتواناست ٬ودر آنچه کنید قدرت او پیداست. اگر چیزی را پوشاندید ٬آن را می داند واگر آشکار کردید ثبت می گرداند ٬وبدین کار فرشتگانی گمارده است٬ نگاهبان وارجمند که حقی را نانوشته نگذارند وچیزی را بیجا ثبت نکنید.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٨٣                                                                                                                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • برتری مردم بر یکدیگر به دانشها وخرد هاست٬ نه به ثروتها وتبارها.

منبع: شرح غرر الحکم۶ ⁄۴٧٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع):

 • پس قرآن معدن ایمان است ومیانجای آن ٬وچشمه سار دانش است ودریاهای آن ٬وباغستان داده است وآبگیرهای آن٬ وبنیاد اسلام است وشالوده ٔاستوارآن ٬وادیهای حقیقت است وسبزه زارهای آن ٬ودریایی است که بردارندگان آب آن راخشک نگردانند٬ وچشمه سارهاست که آب کشندگان٬ آب آن را به ته نرسانند٬ وآبشخورهاست که در آیندگان آب آن را کم نکنند٬ ومنزلهاههاست که مسافران راهش راگم نکنند٬ ونشانه هاست که روندگان از نظرش دور ندارند ٬وپشته هاست که روی آورندگان از آن نگذرند٬ وآن را نگذارند.

منبع: نهج البلاغه٬ الخطبه ١٩٨

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • پس فرو فرستاد بر او قرآن ٬را نوری که چراغهای آن فرو نمیرد٬ وچراغی که افروختگی اش کاهش نپذیرد٬ ودریایی که ژرفای آن کس نداند٬ وراهی که پیمودنش رهرو را به گمراهی نکشاند ٬وپرتوی که فروغ آن تیرگی نگیرد وفرقایی که نور برهانش خاموش نشود ٬وتبیانی که ارکانش ویرانی نپذیرد ٬وبهبودی که در آن بیم بیماری نباشد ٬وارجمندیی که یارانش راشکست وناپایداری نباشد٬ وحقی که یاورانش را زیان وخواری نباشد.

منبع:نهج البلاغه٬ خطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با نفسهایتان در ترک عادتها بستیزید تا بر آنها چیره آیید ٬با هوسهایتان مبارزه کنید تا مهار آنها را در اختیار بگیرید.

منبع:شرح غرر الحکم ۴⁄٣٨۵

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • شایستهٔ مردعاقل آن است که نظرخردمندان رابرنظرخود بیفزاید وعلم خویش را به علوم فرهیختگان پیوند دهد.

منبع:شرح غرر الحکیم۴⁄۴٠٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدمت [ظاهری]به جسم آن است که هر چه لذت وشهوت وتوشه می خواهد ٬بدو بدهی وحال آنکه همینها موجب نابودی نفس می گردند.

منبع:غرر الحکم⁄١٧۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند بزرگ ٬مومنی را که دانشمند وفقیه وپارسا وفروتن وباحیا ودانا وخوش اخلاق ومیانه رو وبا انصاف است دوست می دارد.

منبع: البحار٧٨ ⁄ ۶ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش دشمن او بُوَد ...وهیچ چیز چون بنیاد ستم نهادن٬ نعمت خدا را دگرگون ندارد وکیفر او را نزدیک نیارد که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است ودر کمین ستمکاران.

منبع: نهج البلاغه٬الکتاب۵٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • با خردمندان مشورت کن٬ تا از لغزش و پشیمانی در امان باشی.

منبع : شرح غرر الحکم ۴/١٧٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند قرآن را مایه ی سیرابی دانشمندان کرده است٬ و بهار دلهای فقیهان و مقصد راه های پارسایان٬ و دارویی که پس از آن بیماری نیست٬ و ریسمانی که گرفتنگاه آن استوار است و پناهگاهی که قله ی آن پناهنده را نگاهدار است٬ و ارجمندی هر که با او دوستی بندد.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٩٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خداوند مردم را به آبادانی زمین دستور داده تا به وسیله ی آنچه از زمین بیرون می آید- از حبوبات و میوه ها و مانند آن- معاش زندگانی مردم را تامین گردد.

منبع : المستدرک ٢/۴٢۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • هر چه دانش آدمی زیادتر گردد٬ توجهش به نفس خویش فزونی می یابد و در راه تربیت و اصلاح آن کوشش خود را به کار می گیرد.

منبع : المستردک ٢/٣١٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • از جمله حقوق واجبی که خدا بر بندگان خود قرار داده است نصیحت و خیرخواهی تا حد توان٬ و همکاری در جهت بر پایی حق٬ در میان آنان است.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ٢١۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خویشتن را به فضایل اخلاقی آراسته سازید٬ از ستم خودداری کنید٬ به حق و درستی عمل نمایید و میان خود و مردم انصاف داشته باشید.

منبع : شرح غرر الحکم ٣/٣٠٠

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • خدای رحمت کند آن کس را که حقی را زنده کند و باطلی را از میان بردارد٬ ستمی را نابود کند و عدالت را بر پا دارد.

منبع : شرح غررالحکم ۴/۴۵

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • غایت و هدف نهائی دین٬ امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود [الهی] است.

منبع : شرح غررالحکم ۴/٣٧۴

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • آگاه باشید که دنیا خانه ی فریبنده ی گول زننده ای است٬ در هر روز شوهری می گیرد و هر شب اهلی را یه قتل می رساند٬ و در هر ساعت جماعتی را پراکنده می کند.

منبع : البحار ٧٧/٣٧۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • شیطان گمراه کننده و نفسهای به بدی فرمان دهنده٬ آنان را فریفته ی آرزوها ساخت و راه را برای نافرمانی شان بپرداخت٬ به پیروز کردنشان وعده کرد٬ آنگاه به آتششان در آورد.

منبع : نهج البلاغه الحکمه ٣٢٣

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

 • در راه خدا با دستتان جهاد کنید٬ اگر نتوانستید به وسیه ی زبان و گفتار جهاد کنید٬ و اگر قدرت وتوان نداشتید پس با دلهایتان جهاد کنید.

منبع : البحار ١٠٠/۴٩نوع مطلب : امیر المؤمنین حضرت علی (ع)، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif